Rentnikule esitatavad põhitingimused

14.02.2007
 1. Minimaalne rendiperiood on 3 päeva
 2. Maksmine toimub enne rendiperioodi sularahas, magnetkaardiga
  või ülekandega arve alusel.Rendi hinna sees on auto liiklusluskindlustus,
  Casko kindlustus ja käibemaks.Eraisiku puhul on nõutav deposiit,
  mis tagastatakse rendiperioodi lõppedes juhul, kui ei ole tekkinud
  pretensioone (nt.kindlustusjuhtum,pesemata auto,tühi paak, parkimistrahv).
  Firmade puhul on nõutav firma garantiikiri ja kehtiv (kuni 15 päeva
  vana) äriregistri B-osa registrikaart.
 3. Vajalikeks dokumentideks on pass või ID-kaart ja juhiload, mille
  koopiad jäävad A. A-Autorent ja Autod OÜ-le. Juhiload peavad olema ladina
  tähestikus.Vastasel juhul on nõutav rahvusvaheliste lubade
  olemasolu ning vähemalt kaheaastane juhtimise kogemus (ei kehti ajutised
  juhiload).
 4. Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult.Rendisõiduki
  kasutamine seadusevastastel eesmärkide, pukseerimiseks, autovõidusõiduks,treeninguks
  jne. on keelatud. Keelatud on rendisõiduki kasutamine väljaspool
  selleks ettenähtud teid.
 5. Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit
  kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja
  kirjaliku nõusolekuta.
 6. Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist
  kadunud detailide ja lisavarustuse eest.Õnnetusjuhtumi korral on
  Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses.Kui
  Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema
  tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile
  tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus omavastutusest.Rentniku
  omavastutus on kolm kuni viistuhat krooni.Rentnik vastutab Rendisõidukile
  tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud
  Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik
  kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu
  uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.
 7. Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik
  Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed,
  vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamis
  eest täies ulatuses. Rendisõiduki ebaõigest kasutamisest
  tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja
  eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remont
  = 1 päev Rendisõiduki kasutamist , kuid mitte rohkem kui
  30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide
  või purunenud rehvi/velje eest tuleb tasuda trahvi 1200 – 3000
  EEK ulatuses. Remondi teostamise kaha ja ulatuse määrab
  Rendileandandja.
 8. Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud
  kahju eest.
 9. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rendisõiduk väljastatakse
  ja tagastatakse täis kütusepaagiga.Kui Rendisõiduk tagastatakse
  vähema kui täispaagiga, nõutakse sisse puudu oleva kütuse
  maksumus ja tankimise teenustasu 170 EEK
 10. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu
  (õlitaset,jahutusvedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut,
  rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga
  seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest
  võtab enda kanda Rendileandja.
 11. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida
  seoses reisikatkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise
  rikke tõttu.
 12. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, Rendisõiduki kahjustuse
  või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud teatama juhtunust
  politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku
  seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevast.
 13. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud tagama Rendisõiduki
  lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas
  ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegsel tagastamisel
  on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema
  tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust
  kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib. Renditasu mittetähtagsel
  tasumisel on rentnik kohustatud tasuma viivist 2% päevas tasumata
  summalt.
  Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud
  seaduse rikkumiste korral kõik trafid ja nõuded ning leppetrahvid
  vastavalt seaduses sätestatud korras ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade
  alusel, kuid mitte vähem kui viissada krooni. 15. Rendisõiduki
  viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on eelneva kokkuleppeta keelatud. Täielikud renditingimused on ära toodud rendile andja
  ja rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.

 

eXTReMe Tracker